Tag Archives: iPhone 6s và Samsung Galaxy S7 ai có khả năng chống đạn tốt hơn?

iPhone 6s và Samsung Galaxy S7 ai có khả năng chống đạn tốt hơn?

Để có được đánh giá khách quan nhất thì thí nghiệm đưa ra bằng việc sử dụng iPhone 6s và Samsung Galaxy S7 để chống đạn đang bay. Và liệu rằng sẽ mất bao nhiêu chiếc iPhone 6s hoặc bao nhiêu chiếc dt galaxy s7 mới có thể làm được điều đó? Đã có nhiều trường